RF Antenna 天線 -3
GSM / CDMA / WCDMA Communication System Antenna
 
GSM 外接天線 External Antenna (1)
• Freq. : 824-960 & 1710-1990 MHz
•S.W.R. : <= 3.5
•Gain : 0 & 2 dBi ( * Typical * )
• Radiation Pattern:Omni-Directional
• Connector :SMA / TNC / BNC / FME
GSM 外接天線 External Antenna (2)
• Freq. : 824-960 & 1710-2170 MHz
•S.W.R.: <= 2.0
• Gain :2.0 ± 0.7 dBi ( *Typical * )
•Dimension: 141 x 18.2 x 12.6 mm3
• Radiation Pattern: Omni-Directional
•Connector : SMA / TNC / MCX / FME
GSM 延伸天線 Extended Antenna (1)
• Freq. : 824-960 & 1710-1990 MHz
• S.W.R. :<= 2
• Gain : 2 & 2 dBi ( * Typical * )
•Radiation Pattern: Omni-Directional
•Connector :SMA / TNC / BNC / FME
Cable: RG174
GSM 延伸天線 Extended Antenna (2)
• Freq.: 824-960 & 1710-1990 MHz
•S.W.R.:<= 2
•Gain :2 & 2 dBi ( * Typical * )
• Radiation Pattern:Omni-Directional
•Connector: SMA / TNC / BNC / FME
Cable: RG174
空拍機天線 /全向性天線 / 訊號接收天線 / 雙頻天線
天線 Antenna 製造工廠.製造商
RF Antenna 天線、RF Connectors 連接器 製造工廠
Micro RF Connectors, POF Solution Antenna,
RF 天線探針, RF Test Probe Pin Adapter, RF Cable Assembly
空拍機天線, 全向性天線, 訊號接收天線, 雙頻天線製造商.
 
褔軒科技股份有限公司 Fullglory Technology Co., Ltd.
新北市樹林區柑園街 2段 122巷 11號 1樓 ( 巨人科技園區 )
電話:886-2-2680-9599 (分機11)  傳真:886-2-2680-9655
首頁
lightning-XL 01 02 03 04 05 06 07 08     11 12 13   15 16 17 18   21 22 23 24 25                                             000    
MicroUsb-XL 01 02 03 04 05 06 07 08     11 12 13   15 16 17 18   21 22 23 24 25                                                  
Cabl-XL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18                                                              
connector-XL 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35                            
Antenna-XL 01 02 03 04 05 06 07 08                                                                                  
Company 00 01 02 03 04 05                                                                                      
Type-C to Lightning 01a 01b 01c 01d 01e 01f 01g 01h 01i 01j     02a 02b 02c 02d 02e 02f 02g 02h 02i 02j     03a 03b 03c 03d 03e 03f 03g 03h 03i       04a 04b 04c 04d 04e 04f 04g 04h 04i        
  05a 05b 05c 05d 05e 05f 05g 05h 05i       06a 06b 06c 06d 06e 06f             07a 07b 07c                   08a 08b 08c 08d 08e 08f 08g 08h 08i 08j      
lightning 01a 01b 01c 01d 01e 01f 01g 01h 01i 01j     02a 02b 02c 02d 02e 02f 02g 02h 02i 02j     03a 03b 03c 03d 03e 03f 03g 03h 03i       04a 04b 04c 04d 04e 04f 04g 04h 04i        
05a 05b 05c 05d 05e 05f 05g 05h 05i       06a 06b 06c 06d 06e 06f             07a 07b 07c 07d 07e 07f 07g 07h 07i 07j     08a 08b 08c 08d 08e 08f 08g 08h 08i 08j      
type-c 01a 01b 01c 01d 01e 01f 01g 01h         02a 02b 02c 02d 02e               03a 03b 03c 03d 03e 03f 03g 03h 03i       04a 04b 04c 04d                  
function 01a 01b 01c 01d 01e 01f 01g           11a 11b 11c 11d 11e 11f 11g 11h 11i 11j     12a 12b 12c 12d 12e 12f 12g 12h 12i 12j     13a 13b 13c 13d 13e 13f 13g 13h 13i 13j      
Charger 01+   01a 01b 01c 01d 01e 01f         02a 02b 02c                                                                    
HDMI Cabl 01a 01b 01c 01d 01e 01f 01g 01h         02a 02b 02c 02d 02e               03a 03b 03c 03d 03e 03f             21a 21b 21c 21d 21e 21f 31g 31h 31i        
Cabl 01 01 01   02 02 02   03 03 03   04 04 04   05 05 05   06 06 06   07 07 07   08 08     09 09 09   10 10 10   11 11 11   12 12      
  13 13 13   14 14 14   15 15 15   16 16 16   17 17 17   18 18 18   19 19 19   20 20 20   21                                
connector 01a 01b 01c   02a 02b 02c 03a 03b 03c   04a 04b 04c   05a 05b 05c   06a 06b 06c   07a 07b 07c   08a 08b 08c   09a 09b 09c   10a 10b 10c   11a 11b   12a 12b 12c    
  13a 13b 13c   14a 14b 14c   15a 15b 15c   16a 16b 16c   17a 17b     18a 18b 18c   19a 19b 19c   20a 20b 20c   21a 21b 21c   22a 22b 22c   23a 23b 23c 24a 24b 24c    
  25a 25b 25c   26a 26b 26c   27a 27b 27c   28a 28b 28c   29a 29b 29c   30a 30b 30c   31a 31b 31c   32a 32b 32c   33a 33b 33c   34a 34b 34c   35a 35b          
Adaptor 11 12 13 14 15 21 22 23 24 25 26 27 28 29 20 211 212 213 214 215 216 217 218   31 32 33   41 42 51 52 53 54                          
Low Pressure Molding 11 12 13 14 15   21 22 23 24     31 32 33 34     41 42 43                                                        
terminal 11 12 13 14   21 22 23 24   31 32 33 34   41 42 43 44   51 52 53 54   61 62 63 64                                        
hinge 01 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 04 04 04 05 05 05 06 06 06 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 21 21 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24    
Friend 01 03 04 05 07 8a 8b 9a 9b 9c 9d 9e 10 11 11j 12 13 4a 4b 4c 15 5b 16 17 18 19 9b 20 21 22 2b 2c 2d 2e 2f 2f   23       90 91 92 93 94 95